Gewicht baby'tjes

 • 37 w
  ----
  Kim: 3kg400
  Tollen: 2,6kg
  Roosje: 3Kg 50g
  Rosy: 3 kg
  Beertje: 3kg 200
  Liesbeth: 3kg
  Lieve: 3kg
  Freggeltje: 2kg900 (jongen)

  36 w
  ---
  Claire: 2,650kg
  lotje 1:2.820kg

  35 w
  ----
  Mieke: 3 kg
  Kim: 2kg750
  Beertje: 2kg800
  Freggeltje:2kg400-2kg500 (jongen)
  Liesbeth: 2kg500 (geschat gewicht op vbd 3kg)
  Ruuhne: 2kg420 (jongen)35w4d
  Musty: 2kg444 (meisje)

  33w
  ----
  Bloem: 2.280 gr (33+4)
  Sofi: +-2.000g (tussen 2100 en 2300 maar hij schatte liever wat lager wink.gif)
  Rosy: 2.200 g
  pedro: 2.360 g (33+4)
  Claire: 2000 gr

  32w
  ---
  Beertje: 2.100 g
  Kim: 2.200 g
  Kenlovertje: 1790 gr en 45 cm (32w4d)
  freggeltje: 1800 g
  Ruuhne: 1700gr (jongen)
  Mommyvandante: 1625 Gr. (meisje)

  31w
  ---
  Rosy: 1500 g

  30w
  ---
  Pedro: 1360 gr
  lotje 1: 1.619gr
  Claire: 1,375gr
  Els: 1600gr
  Lotte: 1500 gr. (meisje)

  29w
  ---
  liefje: 29w: 1350gr

  28w
  ---
  Roosje: 34 cm en 1200 gr
  Kim: 1400 gr
  freggeltje: 1000 gr
  Kenlovertje: 28w4d: 1170gr, 38 cm
  Mommyvandante: ?cm en 880 gr
  Mama_1981: ? cm en 1360gram
  Liesbeth: ? cm en 1300 gram (geschat gewicht op vbd 3kg200)

  27w
  ---
  Boesje: 27w4d 1063 gr
  Ruuhne: 27w4d 1040 gr

  26w
  ---
  Rosy: 26w5d 1000gr (verwacht een meisje)
  Claire: 26wk 810gr
  Lieve: 26wk4d 912gr (meisje)

  24w
  ---
  freggeltje: 24w1d 900 gr
  Beertje: 24 weken 700 gr
  tammy: 24 weken 600 gr
  Pedro: 24 weken 600gr
 • 39w
  ----
  Rosy: 3kg550gr

  37 w
  ----
  Kim: 3kg400
  Tollen: 2,6kg
  Roosje: 3Kg 50g
  Rosy: 3 kg
  Beertje: 3kg 200
  Liesbeth: 3kg
  Lieve: 3kg
  Freggeltje: 2kg900 (jongen)

  36 w
  ---
  Claire: 2,650kg
  lotje 1:2.820kg

  35 w
  ----
  Mieke: 3 kg
  Kim: 2kg750
  Beertje: 2kg800
  Freggeltje:2kg400-2kg500 (jongen)
  Liesbeth: 2kg500 (geschat gewicht op vbd 3kg)
  Ruuhne: 2kg420 (jongen)35w4d
  Musty: 2kg444 (meisje)

  33w
  ----
  Bloem: 2.280 gr (33+4)
  Sofi: +-2.000g (tussen 2100 en 2300 maar hij schatte liever wat lager wink.gif)
  Rosy: 2.200 g
  pedro: 2.360 g (33+4)
  Claire: 2000 gr

  32w
  ---
  Beertje: 2.100 g
  Kim: 2.200 g
  Kenlovertje: 1790 gr en 45 cm (32w4d)
  freggeltje: 1800 g
  Ruuhne: 1700gr (jongen)
  Mommyvandante: 1625 Gr. (meisje)

  31w
  ---
  Rosy: 1500 g

  30w
  ---
  Pedro: 1360 gr
  lotje 1: 1.619gr
  Claire: 1,375gr
  Els: 1600gr
  Lotte: 1500 gr. (meisje)

  29w
  ---
  liefje: 29w: 1350gr

  28w
  ---
  Roosje: 34 cm en 1200 gr
  Kim: 1400 gr
  freggeltje: 1000 gr
  Kenlovertje: 28w4d: 1170gr, 38 cm
  Mommyvandante: ?cm en 880 gr
  Mama_1981: ? cm en 1360gram
  Liesbeth: ? cm en 1300 gram (geschat gewicht op vbd 3kg200)

  27w
  ---
  Boesje: 27w4d 1063 gr
  Ruuhne: 27w4d 1040 gr

  26w
  ---
  Rosy: 26w5d 1000gr (verwacht een meisje)
  Claire: 26wk 810gr
  Lieve: 26wk4d 912gr (meisje)

  24w
  ---
  freggeltje: 24w1d 900 gr
  Beertje: 24 weken 700 gr
  tammy: 24 weken 600 gr
  Pedro: 24 weken 600gr
 • 39w
  ----
  Rosy: 3kg550gr

  37 w
  ----
  Kim: 3kg400
  Tollen: 2,6kg
  Roosje: 3Kg 50g
  Rosy: 3 kg
  Beertje: 3kg 200
  Liesbeth: 3kg
  Lieve: 3kg
  Freggeltje: 2kg900 (jongen)
  Ruuhne: 2kg870 (jongen)37w4d

  36 w
  ---
  Claire: 2,650kg
  lotje 1:2.820kg

  35 w
  ----
  Mieke: 3 kg
  Kim: 2kg750
  Beertje: 2kg800
  Freggeltje:2kg400-2kg500 (jongen)
  Liesbeth: 2kg500 (geschat gewicht op vbd 3kg)
  Ruuhne: 2kg420 (jongen)35w4d
  Musty: 2kg444 (meisje)

  33w
  ----
  Bloem: 2.280 gr (33+4)
  Sofi: +-2.000g (tussen 2100 en 2300 maar hij schatte liever wat lager wink.gif)
  Rosy: 2.200 g
  pedro: 2.360 g (33+4)
  Claire: 2000 gr

  32w
  ---
  Beertje: 2.100 g
  Kim: 2.200 g
  Kenlovertje: 1790 gr en 45 cm (32w4d)
  freggeltje: 1800 g
  Ruuhne: 1700gr (jongen)
  Mommyvandante: 1625 Gr. (meisje)

  31w
  ---
  Rosy: 1500 g

  30w
  ---
  Pedro: 1360 gr
  lotje 1: 1.619gr
  Claire: 1,375gr
  Els: 1600gr
  Lotte: 1500 gr. (meisje)

  29w
  ---
  liefje: 29w: 1350gr

  28w
  ---
  Roosje: 34 cm en 1200 gr
  Kim: 1400 gr
  freggeltje: 1000 gr
  Kenlovertje: 28w4d: 1170gr, 38 cm
  Mommyvandante: ?cm en 880 gr
  Mama_1981: ? cm en 1360gram
  Liesbeth: ? cm en 1300 gram (geschat gewicht op vbd 3kg200)

  27w
  ---
  Boesje: 27w4d 1063 gr
  Ruuhne: 27w4d 1040 gr

  26w
  ---
  Rosy: 26w5d 1000gr (verwacht een meisje)
  Claire: 26wk 810gr
  Lieve: 26wk4d 912gr (meisje)

  24w
  ---
  freggeltje: 24w1d 900 gr
  Beertje: 24 weken 700 gr
  tammy: 24 weken 600 gr
  Pedro: 24 weken 600gr
 • 39w
  ----
  Rosy: 3kg550gr

  38w
  ---
  Claire: 2,8kg (geschat op gevoel)

  37 w
  ----
  Kim: 3kg400
  Tollen: 2,6kg
  Roosje: 3Kg 50g
  Rosy: 3 kg
  Beertje: 3kg 200
  Liesbeth: 3kg
  Lieve: 3kg
  Freggeltje: 2kg900 (jongen)
  Ruuhne: 2kg870 (jongen)37w4d

  36 w
  ---
  Claire: 2,650kg
  lotje 1:2.820kg

  35 w
  ----
  Mieke: 3 kg
  Kim: 2kg750
  Beertje: 2kg800
  Freggeltje:2kg400-2kg500 (jongen)
  Liesbeth: 2kg500 (geschat gewicht op vbd 3kg)
  Ruuhne: 2kg420 (jongen)35w4d
  Musty: 2kg444 (meisje)

  33w
  ----
  Bloem: 2.280 gr (33+4)
  Sofi: +-2.000g (tussen 2100 en 2300 maar hij schatte liever wat lager wink.gif)
  Rosy: 2.200 g
  pedro: 2.360 g (33+4)
  Claire: 2000 gr

  32w
  ---
  Beertje: 2.100 g
  Kim: 2.200 g
  Kenlovertje: 1790 gr en 45 cm (32w4d)
  freggeltje: 1800 g
  Ruuhne: 1700gr (jongen)
  Mommyvandante: 1625 Gr. (meisje)

  31w
  ---
  Rosy: 1500 g

  30w
  ---
  Pedro: 1360 gr
  lotje 1: 1.619gr
  Claire: 1,375gr
  Els: 1600gr
  Lotte: 1500 gr. (meisje)

  29w
  ---
  liefje: 29w: 1350gr

  28w
  ---
  Roosje: 34 cm en 1200 gr
  Kim: 1400 gr
  freggeltje: 1000 gr
  Kenlovertje: 28w4d: 1170gr, 38 cm
  Mommyvandante: ?cm en 880 gr
  Mama_1981: ? cm en 1360gram
  Liesbeth: ? cm en 1300 gram (geschat gewicht op vbd 3kg200)

  27w
  ---
  Boesje: 27w4d 1063 gr
  Ruuhne: 27w4d 1040 gr

  26w
  ---
  Rosy: 26w5d 1000gr (verwacht een meisje)
  Claire: 26wk 810gr
  Lieve: 26wk4d 912gr (meisje)

  24w
  ---
  freggeltje: 24w1d 900 gr
  Beertje: 24 weken 700 gr
  tammy: 24 weken 600 gr
  Pedro: 24 weken 600gr
 • 40w
  ----
  Rosy: 3kg200 (vorige keer overschat)

  39w
  ----
  Rosy: 3kg550gr

  38w
  ---
  Claire: 2,8kg (geschat op gevoel)

  37 w
  ----
  Kim: 3kg400
  Tollen: 2,6kg
  Roosje: 3Kg 50g
  Rosy: 3 kg
  Beertje: 3kg 200
  Liesbeth: 3kg
  Lieve: 3kg
  Freggeltje: 2kg900 (jongen)
  Ruuhne: 2kg870 (jongen)37w4d

  36 w
  ---
  Claire: 2,650kg
  lotje 1:2.820kg

  35 w
  ----
  Mieke: 3 kg
  Kim: 2kg750
  Beertje: 2kg800
  Freggeltje:2kg400-2kg500 (jongen)
  Liesbeth: 2kg500 (geschat gewicht op vbd 3kg)
  Ruuhne: 2kg420 (jongen)35w4d
  Musty: 2kg444 (meisje)

  33w
  ----
  Bloem: 2.280 gr (33+4)
  Sofi: +-2.000g (tussen 2100 en 2300 maar hij schatte liever wat lager wink.gif)
  Rosy: 2.200 g
  pedro: 2.360 g (33+4)
  Claire: 2000 gr

  32w
  ---
  Beertje: 2.100 g
  Kim: 2.200 g
  Kenlovertje: 1790 gr en 45 cm (32w4d)
  freggeltje: 1800 g
  Ruuhne: 1700gr (jongen)
  Mommyvandante: 1625 Gr. (meisje)

  31w
  ---
  Rosy: 1500 g

  30w
  ---
  Pedro: 1360 gr
  lotje 1: 1.619gr
  Claire: 1,375gr
  Els: 1600gr
  Lotte: 1500 gr. (meisje)

  29w
  ---
  liefje: 29w: 1350gr

  28w
  ---
  Roosje: 34 cm en 1200 gr
  Kim: 1400 gr
  freggeltje: 1000 gr
  Kenlovertje: 28w4d: 1170gr, 38 cm
  Mommyvandante: ?cm en 880 gr
  Mama_1981: ? cm en 1360gram
  Liesbeth: ? cm en 1300 gram (geschat gewicht op vbd 3kg200)

  27w
  ---
  Boesje: 27w4d 1063 gr
  Ruuhne: 27w4d 1040 gr

  26w
  ---
  Rosy: 26w5d 1000gr (verwacht een meisje)
  Claire: 26wk 810gr
  Lieve: 26wk4d 912gr (meisje)

  24w
  ---
  freggeltje: 24w1d 900 gr
  Beertje: 24 weken 700 gr
  tammy: 24 weken 600 gr
  Pedro: 24 weken 600gr
 • 0w
  ----
  Rosy: 3kg200 (vorige keer overschat)

  39w
  ----
  Rosy: 3kg550gr
  Freggeltje: 3kg200

  38w
  ---
  Claire: 2,8kg (geschat op gevoel)

  37 w
  ----
  Kim: 3kg400
  Tollen: 2,6kg
  Roosje: 3Kg 50g
  Rosy: 3 kg
  Beertje: 3kg 200
  Liesbeth: 3kg
  Lieve: 3kg
  Freggeltje: 2kg900 (jongen)
  Ruuhne: 2kg870 (jongen)37w4d

  36 w
  ---
  Claire: 2,650kg
  lotje 1:2.820kg

  35 w
  ----
  Mieke: 3 kg
  Kim: 2kg750
  Beertje: 2kg800
  Freggeltje:2kg400-2kg500 (jongen)
  Liesbeth: 2kg500 (geschat gewicht op vbd 3kg)
  Ruuhne: 2kg420 (jongen)35w4d
  Musty: 2kg444 (meisje)

  33w
  ----
  Bloem: 2.280 gr (33+4)
  Sofi: +-2.000g (tussen 2100 en 2300 maar hij schatte liever wat lager wink.gif)
  Rosy: 2.200 g
  pedro: 2.360 g (33+4)
  Claire: 2000 gr

  32w
  ---
  Beertje: 2.100 g
  Kim: 2.200 g
  Kenlovertje: 1790 gr en 45 cm (32w4d)
  freggeltje: 1800 g
  Ruuhne: 1700gr (jongen)
  Mommyvandante: 1625 Gr. (meisje)

  31w
  ---
  Rosy: 1500 g

  30w
  ---
  Pedro: 1360 gr
  lotje 1: 1.619gr
  Claire: 1,375gr
  Els: 1600gr
  Lotte: 1500 gr. (meisje)

  29w
  ---
  liefje: 29w: 1350gr

  28w
  ---
  Roosje: 34 cm en 1200 gr
  Kim: 1400 gr
  freggeltje: 1000 gr
  Kenlovertje: 28w4d: 1170gr, 38 cm
  Mommyvandante: ?cm en 880 gr
  Mama_1981: ? cm en 1360gram
  Liesbeth: ? cm en 1300 gram (geschat gewicht op vbd 3kg200)

  27w
  ---
  Boesje: 27w4d 1063 gr
  Ruuhne: 27w4d 1040 gr

  26w
  ---
  Rosy: 26w5d 1000gr (verwacht een meisje)
  Claire: 26wk 810gr
  Lieve: 26wk4d 912gr (meisje)

  24w
  ---
  freggeltje: 24w1d 900 gr
  Beertje: 24 weken 700 gr
  tammy: 24 weken 600 gr
  Pedro: 24 weken 600gr
 • 41w
  ---
  Rosy: 3kg500

  40w
  ----
  Rosy: 3kg200 (vorige keer overschat)

  39w
  ----
  Rosy: 3kg550gr
  Freggeltje: 3kg200

  38w
  ---
  Claire: 2,8kg (geschat op gevoel)

  37 w
  ----
  Kim: 3kg400
  Tollen: 2,6kg
  Roosje: 3Kg 50g
  Rosy: 3 kg
  Beertje: 3kg 200
  Liesbeth: 3kg
  Lieve: 3kg
  Freggeltje: 2kg900 (jongen)
  Ruuhne: 2kg870 (jongen)37w4d

  36 w
  ---
  Claire: 2,650kg
  lotje 1:2.820kg

  35 w
  ----
  Mieke: 3 kg
  Kim: 2kg750
  Beertje: 2kg800
  Freggeltje:2kg400-2kg500 (jongen)
  Liesbeth: 2kg500 (geschat gewicht op vbd 3kg)
  Ruuhne: 2kg420 (jongen)35w4d
  Musty: 2kg444 (meisje)

  33w
  ----
  Bloem: 2.280 gr (33+4)
  Sofi: +-2.000g (tussen 2100 en 2300 maar hij schatte liever wat lager wink.gif)
  Rosy: 2.200 g
  pedro: 2.360 g (33+4)
  Claire: 2000 gr

  32w
  ---
  Beertje: 2.100 g
  Kim: 2.200 g
  Kenlovertje: 1790 gr en 45 cm (32w4d)
  freggeltje: 1800 g
  Ruuhne: 1700gr (jongen)
  Mommyvandante: 1625 Gr. (meisje)

  31w
  ---
  Rosy: 1500 g

  30w
  ---
  Pedro: 1360 gr
  lotje 1: 1.619gr
  Claire: 1,375gr
  Els: 1600gr
  Lotte: 1500 gr. (meisje)

  29w
  ---
  liefje: 29w: 1350gr

  28w
  ---
  Roosje: 34 cm en 1200 gr
  Kim: 1400 gr
  freggeltje: 1000 gr
  Kenlovertje: 28w4d: 1170gr, 38 cm
  Mommyvandante: ?cm en 880 gr
  Mama_1981: ? cm en 1360gram
  Liesbeth: ? cm en 1300 gram (geschat gewicht op vbd 3kg200)

  27w
  ---
  Boesje: 27w4d 1063 gr
  Ruuhne: 27w4d 1040 gr

  26w
  ---
  Rosy: 26w5d 1000gr (verwacht een meisje)
  Claire: 26wk 810gr
  Lieve: 26wk4d 912gr (meisje)

  24w
  ---
  freggeltje: 24w1d 900 gr
  Beertje: 24 weken 700 gr
  tammy: 24 weken 600 gr
  Pedro: 24 weken 600gr
 • 41w
  ---
  Rosy: 3kg500

  40w
  ----
  Rosy: 3kg200 (vorige keer overschat)

  39w
  ----
  Rosy: 3kg550gr
  Freggeltje: 3kg200
  Ruuhne: 3kg-3kg200? schatting, nu moeilijk te zien (39w4d)

  38w
  ---
  Claire: 2,8kg (geschat op gevoel)

  37 w
  ----
  Kim: 3kg400
  Tollen: 2,6kg
  Roosje: 3Kg 50g
  Rosy: 3 kg
  Beertje: 3kg 200
  Liesbeth: 3kg
  Lieve: 3kg
  Freggeltje: 2kg900 (jongen)
  Ruuhne: 2kg870 (jongen)37w4d

  36 w
  ---
  Claire: 2,650kg
  lotje 1:2.820kg

  35 w
  ----
  Mieke: 3 kg
  Kim: 2kg750
  Beertje: 2kg800
  Freggeltje:2kg400-2kg500 (jongen)
  Liesbeth: 2kg500 (geschat gewicht op vbd 3kg)
  Ruuhne: 2kg420 (jongen)35w4d
  Musty: 2kg444 (meisje)

  33w
  ----
  Bloem: 2.280 gr (33+4)
  Sofi: +-2.000g (tussen 2100 en 2300 maar hij schatte liever wat lager wink.gif)
  Rosy: 2.200 g
  pedro: 2.360 g (33+4)
  Claire: 2000 gr

  32w
  ---
  Beertje: 2.100 g
  Kim: 2.200 g
  Kenlovertje: 1790 gr en 45 cm (32w4d)
  freggeltje: 1800 g
  Ruuhne: 1700gr (jongen)
  Mommyvandante: 1625 Gr. (meisje)

  31w
  ---
  Rosy: 1500 g

  30w
  ---
  Pedro: 1360 gr
  lotje 1: 1.619gr
  Claire: 1,375gr
  Els: 1600gr
  Lotte: 1500 gr. (meisje)

  29w
  ---
  liefje: 29w: 1350gr

  28w
  ---
  Roosje: 34 cm en 1200 gr
  Kim: 1400 gr
  freggeltje: 1000 gr
  Kenlovertje: 28w4d: 1170gr, 38 cm
  Mommyvandante: ?cm en 880 gr
  Mama_1981: ? cm en 1360gram
  Liesbeth: ? cm en 1300 gram (geschat gewicht op vbd 3kg200)

  27w
  ---
  Boesje: 27w4d 1063 gr
  Ruuhne: 27w4d 1040 gr

  26w
  ---
  Rosy: 26w5d 1000gr (verwacht een meisje)
  Claire: 26wk 810gr
  Lieve: 26wk4d 912gr (meisje)

  24w
  ---
  freggeltje: 24w1d 900 gr
  Beertje: 24 weken 700 gr
  tammy: 24 weken 600 gr
  Pedro: 24 weken 600gr
Reageer

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld