Wedstrijdreglement

, 1.495 keer bekeken

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT 9Maand.com

 1. De wedstrijd wordt georganiseerd door 9Maand.com, gevestigd te 2100 Deurne, Florent Pauwelslei 61.
 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch en Nederlands grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van 9Maand.com, de ondernemingen die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden van deze uitgesloten categorieën.
 3. De bijzondere deelname-voorwaarden worden uiteengezet in de wedstrijd zelf en gelden bovenop dit algemeen wedstrijdreglement.
  Ingeval van strijdigheid tussen de bijzondere en algemene voorwaarden gelden de bijzondere voorwaarden.
 4. 9Maand.com behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
  9Maand.com kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 5. (Druk)fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege 9Maand.com.
 6. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken).
  Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.
  Alle beslissingen vanwege 9Maand.com zijn zonder verhaal.
 7. Een wedstrijd loopt - tenzij anders vermeld - 2 dagen.
  Laattijdige deelnames worden niet meer in aanmerking genomen.
 8. De winnaars worden de dag na afsluiten van de wedstrijd bekend gemaakt.
  Deze krijgen dan - tenzij anders vermeld - 2 dagen om te reageren.
  Indien deze niet binnen de vooropgestelde termijn reageren behoudt 9Maand.com zich in het recht om de prijs te overhandigen aan een andere deelnemer die als winnaar in aanmerking komt.
 9. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.
  De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaar, die daarvoor kan verzocht worden om zijn identiteit aan te tonen.
  De prijs wordt opgestuurd door de organisatie die de prijs weggeeft.Indien dit niet 9Maand.com is, kan 9Maand.com niet verantwoordelijk gehouden worden voor mogelijke problemen omtrent de aflevering van de prijs.
  9Maand.com is in dit geval wel bereid als facilitator te spelen in de hoop een oplossing te bekomen, maar ook in dat geval worden geen garanties gegeven.
 10. Elke deelnemer kan maar 1 maal deelnemen aan de wedstrijd.
  Bij meerdere deelnames houdt 9Maand.com enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht van 9Maand.com om toepassing te maken van artikel 12.
 11. Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres / woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.
 12. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt 9Maand.com zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van 9Maand.com uit te sluiten.
 13. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan 9Maand.com de toestemming tot publicatie van zijn naam en, in voorkomend geval, foto, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.
 14. De persoonsgegevens die 9Maand.com verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in een bestand dat enkel kan gebruikt worden in verband met de deelname aan wedstrijden op 9Maand of 9Mois.
 15. Indien de deelname aan de wedstrijd het inzenden of uploaden inhoudt van materiaal, doet de deelnemer automatisch en kosteloos afstand aan 9Maand.com van alle intellectuele rechten op het materiaal voor de hele wereld en voor de hele geldingsperiode van de rechten, voor gebruik in de context van de wedstrijd, zonder enige verdere beperking en zo ruim als wettelijk toegelaten.
  De deelnemer maakt zich hierbij sterk voor alle eventuele andere rechthebbenden, dat zij op dezelfde wijze hun rechten aan 9Maand.com overdragen m.b.t. het materiaal.
  De overdracht houdt het recht in om het materiaal te (laten) reproduceren, distribueren en/of aanpassen aan de hand van alle middelen en processen en op alle dragers.
 16. Iedere deelnemer bevestigt de voorafgaandelijke goedkeuring te hebben van de mensen afgebeeld in het materiaal, om dit in te zenden of te uploaden voor de wedstrijd en te publiceren in alle media uitgebaat door 9Maand.com. Indien er minderjarigen in het materiaal zijn afgebeeld, bevestigt de deelnemer goedkeuring te hebben van de ouders of voogd.
 17. Indien het door de deelnemer ingezonden materiaal niet beantwoord aan onderstaande reglementen behoudt 9Maand.com zich het recht voor om het materiaal te verwijderen en de betrokken deelnemer op grond hiervan uit te sluiten van deelname van de betrokken of van andere wedstrijden.
  • Het mag geenszins een onrespectvolle situatie jegens derden weergeven
  • Het mag geen risicosituatie uitbeelden voor de deelnemer of om het even welke andere persoon die in het materiaal voorkomt.
  • Er mag geen enkel merk, buiten de betrokken 9Maand.com merken voor zover het gebruik ervan deel uitmaakt van de wedstrijd, weergegeven zijn.
  • Er mag geen enkel visueel element in het materiaal voorkomen dat afbreuk doet aan de privacy of aan de rechten van derden.
  • Het mag geen lasterlijke, beledigende, pornografische, racistische, schokkende, onwettelijke of onzedige elementen bevatten.
  • Er mag geen bij wet verboden product of situatie zichtbaar zijn.
 18. Voor het geval het een wedstrijd betreft via internet: deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van de beperkingen van het internet met name de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke online activiteit.
  Bijgevolg kan 9Maand.com hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.
 19. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de wedstrijd, is 9Maand.com de enige organisator.
  Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement.

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld