Vlottere instroom van kandidaat-adoptieouders

, 1.142 keer bekeken
Vanaf 1 januari 2013 melden alle kandidaat-adoptieouders zich aan bij het Vlaams Centrum voor Adoptie, dat de Vlaamse Centrale Autoriteit vervangt. Dat centrum wordt de draaischijf van het nieuwe adoptiebeleid. De Vlaamse Regering besliste namelijk vandaag dat de aanmelding bij het centrum de eerste stap wordt in een interlandelijke adoptieprocedure. Het nieuwe Steunpunt Adoptie zorgt daarna voor de voorbereiding, vorming en nazorg van kandidaat-adoptieouders. “'Dankzij deze wijzigingen creëren we een vlottere instroom van kandidaat-adoptieouders'”, zegt minister van Gezin Jo Vandeurzen.

Begin 2012 keurde het Vlaams parlement een nieuw adoptiedecreet goed. Dat decreet voorziet de oprichting van een Vlaams Centrum voor Adoptie binnen Kind en Gezin. De adoptieambtenaar zal daarvan de koers uitstippelen.

Vanaf 1 januari 2013 melden alle kandidaat-adoptieouders zich aan bij het Vlaams Centrum voor Adoptie. De kandidaat-adoptieouders worden uitgenodigd voor een uitgebreide infosessie waarin ze alle informatie krijgen over interlandelijke adoptie. Nadat de kandidaat schriftelijk bevestigt dat hij wil doorgaan met de adoptieprocedure, wordt hij doorverwezen naar het Steunpunt Adoptie voor de verdere voorbereiding. Het Vlaams Centrum voor Adoptie beheert het aantal kandidaat-adoptieouders dat het doorverwijst naar het Steunpunt Adoptie. Het centrum garandeert een jaarlijkse minimale doorstroom.

'“Op die manier is het Vlaams Centrum voor Adoptie het uithangbord van een goed uitgebouwd Vlaams adoptiebeleid'”, vertelt Jo Vandeurzen.

Steunpunt Adoptie


Kind en Gezin zal het Steunpunt Adoptie erkennen. Het Steunpunt Adoptie staat in voor de voorbereiding, vorming en nazorg van kandidaat-adoptieouders. Zo volgen de kandidaten een voorbereidingscursus rond thema’s zoals de voorgeschiedenis van het adoptiekind, verlieservaring en rouwproces, ontwikkeling van opgroeiende adoptiekinderen…

Naast kandidaten voorbereiden, is het Steunpunt ook het informatiepunt voor nazorg. Laagdrempelige ondersteuningsprogramma’s helpen alle adoptiebetrokkenen. Verder verbetert het steunpunt de expertise rond adoptie bij het bestaande hulpverleningsaanbod. Kortom, het Steunpunt Adoptie wordt het aanspreek- en oriëntatiepunt voor zowel geadopteerden, adoptieouders als natuurlijke ouders. Tegelijk fungeert het als vormings- en expertisecentrum en bouwt het een documentatie- en informatiecentrum uit.

Maatschappelijk onderzoek


De jeugdrechter beslist op basis van maatschappelijk onderzoek of kandidaat-adoptieouders geschikt zijn. Diensten voor maatschappelijk onderzoek staan in voor het onderzoek. Deze diensten worden erkend door Kind en Gezin.

Onder de huidige regelgeving zijn er in Vlaanderen vijf diensten erkend. Nu wordt het aantal teruggebracht naar drie erkende diensten: één per werkingsgebied. Het gaat om Oost-en West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg, Brussel en Vlaams-Brabant. Die verandering houdt een kwalitatieve verbetering in. Zo worden de teams groter, kunnen schommelingen in het aantal dossiers worden opgevangen en is stabiliteit en een professionele teamwerking beter gegarandeerd, net zoals een multidisciplinaire aanpak wanneer een werknemer uitvalt.

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld