Het kind in Vlaanderen anno 2011: gebruik kinderopvang steeds groter

, 1.462 keer bekeken

Gebruik kinderopvang steeds groter


Vandaag verschijnt de vijftiende editie van ‘Het kind in Vlaanderen’. Het aantal geboorten is licht gedaald maar blijft op hoog niveau. Het gebruik van formele kinderopvang neemt verder toe. De kansarmoede-index vertoont doorheen de jaren een stijgende trend en ligt bij allochtone kinderen merkelijk hoger dan bij autochtone. De meeste jonge kinderen leven in een gezin met minstens 1 werkende. Een belangrijk aandachtspunt is het stijgend aantal meldingen en gemelde kinderen voor (een vermoeden van) kindermishandeling.

Geboorten en aantal kinderen


Kind en Gezin registreerde in 2011 70 319 geboorten in het Vlaamse Gewest. Dat zijn er 1128 minder dan in 2010 of een daling van 1,6%. Ten opzichte van 2001, het eerste jaar waarvoor Kind en Gezin een eigen geboortecijfer opmaakte, ligt het huidig geboortecijfer 13,7% hoger.

De aanhoudende toename van het aantal geboorten tot 2010 laat zich zien in het aantal jonge kinderen.
Van 2010 naar 2011 nam het aantal kinderen onder de 3 jaar toe met 3410 (+1,6%). Het aantal kinderen van 3 tot 6 jaar nam toe met 5154 (+2,6%). Ook het aantal kinderen van 6 tot 12 jaar steeg met 2781 kinderen (+0,7%). Voor de totale groep kinderen onder de 12 jaar komt dit neer op een stijging met 11 345 kinderen, of +1,4%.

Kinderopvang voor kinderen onder de 3 jaar


Het gebruik van formele opvang voor kinderen van 2 maanden tot 3 jaar is met 1,2 procentpunten toegenomen van 2010 naar 2011.
48,4% van de kinderen van 2 maanden tot 3 jaar werd opgevangen in een kinderdagverblijf of bij een onthaalouder.
De stijgende lijn zet zich dus verder en dit voor elk van de 3 leeftijdsjaren. Het aandeel kinderen tot 1 jaar dat in de opvang aanwezig was in 2011, stijgt met 1 procentpunt. Van de kinderen van 2 tot 12 maanden maakte 50,3% gebruik van kinderopvang in 2011.
Het aandeel 1- tot 2-jarigen dat in de opvang aanwezig was in 2011, stijgt met 2 procentpunten waardoor het gebruik het hoogst bij deze leeftijdgroep, nl. 57,9% van deze kinderen maakt gebruik van formele opvang in 2011.
Het aandeel 2- tot 3-jarigen dat in de opvang aanwezig was in 2011, stijgt met 1,4 procentpunten. Het gebruik van kinderopvang tussen 2 en 3 jaar komt neer op 37,6%; deels gaat het hier al om opvang in een buitenschools opvanginitiatief, dit is de opvang voor schoolgaande kinderen.
Vanaf de leeftijd van 3 jaar maakt hoogstens 16% van de kinderen gebruik van formele kinderopvang.

Kleuterschool of kinderopvang


Voor de leeftijdsgroep 2,5 tot 3 jaar kan er zowel gebruik gemaakt worden van kinderdagopvang als van het schoolsysteem. Van de kinderen van 2 tot 3 jaar was er in 2011 55,1% ingeschreven in een kleuterschool ten opzichte van 54,0% in 2010. Nemen we dit samen met het aantal kinderen dat aanwezig was in de formele opvang, dan blijkt dat 92,7% van de kinderen van 2 tot 3 jaar van een van beide systemen gebruikmaakt.

Kansarmoede


Volgens de kansarmoede-index van Kind en Gezin leeft 9,7% van de zeer jonge kinderen in een kansarm gezin. Kansarmoede verwijst naar een duurzame toestand waarbij mensen beknot worden in hun kansen om voldoende deel te hebben aan maatschappelijk hooggewaardeerde goederen, zoals onderwijs, arbeid en huisvesting.
De kansarmoede-index vertoont doorheen de jaren een stijgende trend van 6,0 in 2001 naar 9,7 in 2011.
In het Vlaamse Gewest bedraagt de kansarmoede-index 4,4% bij kinderen met een moeder van Belgische origine en 26,3% bij kinderen met een moeder van niet-Belgische origine. In vergelijking tot 2010 is de toename van kansarmoede in de gezinnen met een moeder van niet-Belgische origine (+2,9% in 2011) opvallend en dit vooral door sterke stijgingen in Oost- en West-Vlaanderen.

9 op 10(*) kinderen leeft in gezin met minstens 1 werkende


Tewerkstelling is heel belangrijk in de bestrijding van armoede. Minstens 89,3% van de kinderen jonger dan 12 jaar in Vlaanderen heeft ten minste 1 ouder die aan het werk is. 3,5% leeft in een gezin zonder werkende ouders. Voor 6,5% kan niet met zekerheid gezegd worden of er iemand werkt of niet.
(*) K&G baseert zich op de meest recente cijfers van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid die dateren van 31/12/2008

Aandeel jonge kinderen in een eenoudergezin blijft beperkt


De meeste jonge kinderen (85%) leven in een tweeoudergezin, 11,7% woont in een eenoudergezin. Dit verschilt wel naargelang de leeftijd van de kinderen. Het aandeel kinderen onder de 3 jaar dat in een eenoudergezin leeft, bedraagt 7,2% ; bij kinderen van 3 tot 6 jaar bedraagt het 10,5% en bij kinderen op lagereschoolleeftijd 14,7%. Oudere kinderen leven dus vaker dan jongere kinderen in een eenoudergezin. Deze cijfers (**) blijven sinds 2008 nagenoeg stabiel.
(**) Bron: gegevens uit het rijksregister 2010

Nederlands als ‘moedertaal’


Kind en Gezin registreert de taal waarin de moeder met het kind praat. Bij 23,8% van de kinderen geboren in 2011 was dit niet het Nederlands. Frans is de meest gebruikte andere taal (4,6%). Arabisch en Turks komen respectievelijk op de tweede en derde plaats. Van 2010 naar 2011 was er een lichte afname van het aandeel Nederlands als ‘moedertaal’ (-1 procentpunt).

Kindermishandeling: stijging aantal gemelde kinderen


In de 6 vertrouwenscentra kindermishandeling werden in 2011 in totaal 7163 meldingen (+8,1% ten opzichte van 2010) genoteerd.
Bij deze meldingen waren er 10 188 minderjarigen betrokken waarvan 7814 (76,7%) kinderen gemeld voor een (vermoeden van een) concrete situatie van mishandeling of verwaarlozing. Het totaal aantal gemelde kinderen steeg in 2011 met 8,4% ten opzichte van 2010. Ten opzichte van 2005 is het aantal gemelde kinderen gestegen met 13,1%.
Bij 39% van het aantal kinderen gemeld voor een (vermoeden van een) concrete situatie van kindermishandeling of verwaarlozing, signaleerden de melders lichamelijke mishandeling of verwaarlozing. Bij 34,3% signaleerde de melder emotionele mishandeling of verwaarlozing. Het aantal kinderen dat werd gesignaleerd voor seksueel misbruik bedroeg 26,3% van de meldingen.

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld