Geïntegreerd aanbod voor relatieproblemen en bij scheiding voor ouders en hun kinderen

, 2.061 keer bekeken
Ongeveer één op de vier minderjarigen in Vlaanderen maakt thuis een echtscheiding mee.
Dat een vechtscheiding desastreuze gevolgen kan hebben op kinderen is onlangs pijnlijk duidelijk gebleken met de zelfdoding van een 12-jarige jongen. Sommige ouders zijn zo in hun onderlinge strijd verwikkeld, dat ze niet eens meer opmerken welke schade dit hun kind of kinderen berokkent. Maar ook niet conflictueuze echtscheidingen hebben een impact. Het leidt tot stress en het verstoort de ontwikkeling van kinderen.

De Centra voor Algemeen welzijnswerk in Vlaanderen spreken intussen van een groeiend probleem. Ze hebben hun aanbod geïntegreerd, zodat dit er nu continu is en snel kan verstrekt worden. "Koppels kunnen terecht van zogauw zich wrijvingen in hun relatie beginnen voor te doen, voor jongeren is er een laagdrempelig onthaal, ook via chats op het internet en er is een groepsaanbod voor nieuwsamengestelde gezinnen en éénoudergezinnen. Daar bovenop is nu ook de scheidings- en ouderschapsbemiddeling op kruissnelheid," aldus bevoegd minister Jo Vandeurzen.


Wat doen CAW's?


Bij de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) kan iedere burger terecht met eender welke welzijnsvraag of welzijnsprobleem naar aanleiding van één of andere gebeurtenis in zijn leven. Dit is echt letterlijk te nemen. Zo biedt het CAW met haar laagdrempelig en integraal aanbod een antwoord op wat alle betrokkenen - zowel kinderen, jongeren als volwassenen - nodig hebben in alle fasen van het scheidingsproces: bij relatieproblemen, bij intra-familiaal geweld, voor de beslissing tot scheiden, tijdens het scheidingsproces en erna, wanneer er tussen de gescheiden ouders een bepaalde regeling voor de kinderen getroffen is, als alleenstaande ouder of bij nieuw samengestelde gezinnen.

Het CAW hulpverleningsaanbod voor mensen in een scheidingssituatie wil voorkomen dat mensen terecht komen in vastlopende conflictsituaties en draagt bij tot duurzame familierelaties met bijzondere aandacht voor de belangen van het kind en de jongere. De CAW's werken op maat en volgens de behoefte en noden van de betrokkene: de nood aan correcte informatie, de nood en behoefte om gevoelens uit te spreken en een plaats te kunnen geven, de behoefte aan ondersteuning op relationeel niveau en ook meer existentiële vragen over het ouderschap en toekomstvragen pakken ze op. Ze hebben oog voor de verschillende levensdomeinen waarop de scheiding een impact kan hebben (de verwerking, de opvoeding van de kinderen, het wonen, het financiële aspect, het belang van het sociaal netwerk, ….) . Het ondersteunen en begeleiden van de betrokkenen in een echtscheidingssituatie gebeurt vanuit een basishouding van meerzijdige partijdigheid, met respect voor alle betrokkenen in deze situatie en met aandacht voor de eigenheid van alle kinderen, de beide partners en andere direct betrokkenen, onder anderen grootouders.


 1. ONTHAAL IN SCHEIDINGSSITUATIES.
  Cliënten kunnen terecht met vragen over relatiemoeilijkheden en scheiding. Een hulpverlener bekijkt samen met de cliënt welke de vragen, noden en problemen zijn en geeft informatie en juridisch advies, biedt materiële en praktische hulp, psychosociale ondersteuning en verwijst desnoods door voor begeleiding,… Voor kinderen zelf is het niet altijd makkelijk om een signaal te geven dat ze hulp nodig hebben. Jongeren en kinderen melden zich meestal aan met vragen en problemen in scheidingssituaties via telefoon, via e-mail of chat in de jongerenadviescentra (de JAC's), dat zijn teams in het CAW met een specifiek aanbod voor kinderen en jongeren. Zo is de chathulp-verlening (JAC-online) een kanaal waar talrijke kinderen en jongeren steun vinden in deze voor hen soms erg belastende levensperiode.

  De CAW's proberen vroegtijdig in te pikken op signalen van escalerende ruzies en vormen van familiaal geweld.

  De CAW's moedigen ouders aan een open communicatie aan te gaan met hun kinderen, zodat die niet achterblijven met een schuldgevoel en veilig gehecht kunnen blijven aan beide ouders. Zo hoeven scheidingssituaties niet problematisch te zijn voor kinderen en jongeren.


 2. RELATIEPROBLEMEN/SCHEIDINGSOVERWEGING
  In de fase waarin partners een scheiding overwegen kan gezins- en relatietherapie, psychosociale begeleiding, coaching en relatiebemiddeling bijdragen tot een weloverwogen keuze voor scheiding of voor het voortzetten van de relatie.
  Bij het overwegen van een scheiding krijgen de cliënten uitgebreide informatie over de juridische procedures. Er zijn infosessies met juridische en praktische informatie (wonen, financieel,…), waarbij ook de gevolgen voor de kinderen en de emotionele aspecten aan bod komen. De CAW's informeren ook over het scheidingsbemiddelingsaanbod.


 3. VAN DE BESLISSING TOT SCHEIDING TOT BEMIDDELING

  • BESLISSING TOT SCHEIDING
   Als de beslissing tot echtscheiding is genomen, gaan de partners talvast ijdelijk apart wonen gewoond en helpt het CAW ondersteuning bij het nemen van voorlopige en/of feitelijke maatregelen.

   Wanneer een echtgenoot één of meerdere huwelijksplichten niet nakomt, als de verstandhouding tussen de echtgenoten ernstig verstoord is, is meer nodig dan ondersteuning en start de bemiddeling. De bemiddelaar helpt bij het onderhandelen over goederen en ouderschap met het oog op een overeenkomst over voorlopige maatregelen.


  • SCHEIDINGS- EN OUDERSCHAPSBEMIDDELING
   Het aanbod van de CAW's richt zich in de eerste plaats op de verplichte regeling inzake gezag, verblijf en kosten. De ouders worden geïnformeerd over de invloed van scheiding, verblijfs- en omgangsrecht op de beleving en ontwikkeling van kinderen. De bemiddelaar zorgt er ook voor dat kinderen daarbij betrokken worden.

   Hij of zij helpt de ouders en de kinderen een overeenkomst te bereiken die voor alle partijen bevredigend en ondersteunt het gezin als er psychosociale of opvoedingsproblemen zijn.


  Bezoekruimten
  In geval van oplopende conflicten rond de bezoekregeling en bij ernstige moeilijkheden in de verwezenlijking van het recht op persoonlijk contact is de bezoekruimte één van de benaderingen van een toekomstige en betrouwbare relatie en van een herstel van het contact tussen ouder, grootouder en kind en eventueel tussen broers en zussen. Men kan hier vrijwillig beroep op doen, of op basis van het vonnis van de rechter.


 4. AANBOD NA SCHEIDING VOOR KINDEREN, JONGEREN EN VOLWASSENEN
  Ook met vragen en welzijnsnoden na afloop van een scheiding kan men terecht bij het CAW: hoe 'overleef' ik en mijn kind(eren) deze nieuwe levenssituatie als alleenstaande moeder/vader met een nieuwe vorm van zorg dragen voor de kinderen?; Wat is mijn positie in het nieuw samengesteld gezin?; Wat betekent het voor een kind om in 'twee huizen' te wonen bij co-ouderschap?; Hoe kan ik als kind of als gescheiden ouder zinvol contact houden?; Wat met de relatie met de stiefouder?, enz.


Meer informatie:


Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld